Σε ποιους απευθυνόμαστε/Πελάτες

•    Κ.Τ.Ε.Ο, Ι.Κ.Τ.Ε.Ο και πιστοποιημένα συνεργεία οχημάτων
•    Eργαστήρια ποιοτικού ελέγχου
•    Ερευνητικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
•    Μικροβιολογικά, βιοχημικά και χημικά εργαστήρια
•    Κτηνιατρικά εργαστήρια
•    Κλινικά – διαγνωστικά εργαστήρια
•    Βιομηχανίες φαρμάκων και καλλυντικών και φαρμακαποθήκες
•    Βιομηχανίες τροφίμων, ποτών
•    Μονάδες παραγωγής σκυροδέματος
•    Τσιμεντοβιομηχανίες
•    Κατασκευαστικές Εταιρείες
•    Αεροδρόμια
•    Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
•    Σε ευρύ άλλο φάσμα παραγωγικών μονάδων, ποιοτικού ελέγχου και έρευνας

Μενού